Kursy NBP z dnia 2016-08-29 1 EUR 4,3395       1 USD 3,8789       1 CHF 3,9686       1 GBP 5,0838
Logowanie do SBI
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Nota prawna
Polityka cookies
  Aktualności

Obwieszczenie o licytacji 09.05.2016
Informujemy, iż w dniu 17.05.2016 r. odbędzie się, przeprowadzona z wniosku Banku Spółdzielczego w Poczesnej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Tomasza Krawczyka - zastępcę Komornika Zbigniewa Rokowskiego, sądowa licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kolonia Poczesna zabudowanej budynkiem biurowym, budynkiem magazynowym oraz budynkiem warsztatowo-garażowym.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej treścią obwieszczenia o licytacji oraz do wzięcia w niej udziału. Obwieszczenie


Obwieszczenie o licytacji 09.05.2016
Informujemy, iż w dniu 19.05.2016 r. odbędzie się, przeprowadzona z wniosku Banku Spółdzielczego w Poczesnej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Tomasza Krawczyka - zastępcę Komornika Zbigniewa Rokowskiego, sądowa licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Poczesna stanowiącej prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynków i urządzeń będących własnością użytownika wieczystego.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej treścią obwieszczenia o licytacji oraz do wzięcia w niej udziału. Obwieszczenie


Uwaga na złośliwe oprogramowanie 26.04.2016
Uwaga na złośliwe oprogramowanie GozNym. Wirus instaluje się poprzez załączniki w wiadomościach e-mail na komputerze klienta i blokuje połączenie ze stroną bankowości internetowej Banku. Klient przekierowywany jest na fałszywą stronę, ale wyglądającą identycznie jak prawdziwa strona Banku. Następnie po podaniu loginu i hasła klient proszony jest o podanie kodu jednorazowego. Tym samym dane logowania klient zdradza przestępcom. Prosimy o zachowanie ostrożności. Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowania w wiadomościach mailowych do użytkowników. Każda taka wiadomość przesłana w mailu wygenerowana została przez przestępców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.


Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli 11.03.2016
Uprzejmie zawiadamiam, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej zwołane zostało przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej na dzień 30 marca 2016r. , w I terminie o godzinie 11,00 , w II terminie o godzinie 11,30 . Miejsce obrad Zebrania - Olsztyn ul. Karłowatej Sosny,w Hotelu Jurajskim, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zebrania .
 2. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.09.2015r.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2015r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2015r.
 9. Przedstawienie informacji o wnioskach i opiniach podjętych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2015r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z czynności za 2015r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i rachunku wyników Banku za 2015r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015r.
 16. Podjęciem uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenia w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS.
 18. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie Banku w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie Uchwały Nr 2/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej z dnia 29 września 2015r. w sprawie przystąpienia do innej organizacji gospodarczej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Banku do innej organizacji gospodarczej
 21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stosowanej polityki wynagrodzeń w Banku.
 22. Podjecie uchwały w sprawie oceny Polityki stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 24. Zamknięcie obrad.
Zebranie Przedstawicieli w II terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli Członków.; Informuję, że w siedzibie Centrali Banku w Poczesnej przy ul. Bankowej 1 wyłożone zostały , na 14 dni przez terminem zwołania Zebrania Przedstawicieli , do wglądu Członków: sprawozdanie z działalności Banku za 2015r., roczne sprawozdanie finansowe za 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania bilansu, projekty uchwał, których podjęcie zawiera proponowany porządek obrad oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.09.2015r.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zawiadomienie o Zebraniach Członków Banku Spółdzielczego w Poczesnej 26 luty 2016
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • Grupa Członkowska w Poczesnej w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska w Nieradzie w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska we Wrzosowie w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Poczesna ul. Bankowa 1
 • Grupa Członkowska w Kamienicy Polskiej w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Kamienica Polska ul. Konopnickiej 133
 • Grupa Członkowska w Olsztynie w dniu 7.03.2016r. o godz. 16:00 – miejsce Zebrania - sala konferencyjna Banku - Olsztyn Pl. Piłsudskiego 6

Szanowni Członkowie Banku !!!

Proponowany porządek Zebrania jest następujący :

 • Otwarcie Zebrania ,
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
 • Przedstawienie informacji w zakresie spraw objętych porządkiem najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdań z działalności Banku - referując członkowie Zarządu /Rady Nadzorczej.
 • Dyskusja,
 • Zakończenie Zebrania.

Uprzejmie informujemy , że szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin działania Zebrania Grupy Członkowskiej z dnia 9 lutego 2007 r. , dostępny w Banku w godzinach pracy Banku od 8,00 do 16,00 w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Uprzejmie informujemy , że Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Za Zarząd Banku    
Tomasz Kołodziejczyk          Leszek Klimek


Zmiana czasu pracy placówek Banku 04.01.2016
Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 7 stycznia 2016r. zmienią się godziny otwarcia placówek Banku:
 • Centrala Banku w Poczesnej: 8:00 - 16:00
 • Oddział Banku w Kamienicy Polskiej: 8:00 - 16:00
 • Punkt Kasowy w Olsztynie: 8:00 - 16:00
 • Punkt Kasowy w Nieradzie: 8:00 - 16:00
 • Punkt Kasowy we Wrzosowej: 8:00 - 16:00

Kasy we wszystkich placówkach będą czynne w godz. 8:00 - 15:00
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej 1 wrzesień 2015
Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej zawiadamia, że odbębą się Zebrania Grup Członkowskich:
 • w Poczesnej dnia 08.09.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Poczesnej, Kolonii Poczesna, Kolonii Borek, Nowej Wsi, Zawodziu
 • we Wrzosowie dnia 08.09.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania we Wrzosowie, Słowiku, Korwinowie, Hucie Starej A, Hucie Starej B, Częstochowie
 • w Nieradzie dnia 08.09.2015 o godzinie 15:30 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej, ul. Bankowa 1, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Nieradzie, Bargłach, Michałowie, Sobuczynie, Młynku, Brzezinach, Mazurach, Gminie Konopiska
 • w Kamienicy Polskiej dnia 08.09.2015 o godzinie 14:30 w lokalu oddziału Banku w Kamienicy Polskiej 133, ul. M. Konopnickiej, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Kamienicy Polskiej, Osinach, Wanatach, Romanowie, Rudnik Wielkim, Zawisnej, Kolonii Klepaczka, Zawadzie, Gminie Poraj, Gminie Starcza
 • w Olsztynie dain 08.09.2015 o godzinie 14:30 w loakalu punktu kasowego Banku w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 6, do której przynależą członkowie mający miejsce zamieszkania w Olsztynie, Kusiętach, Turowie, Przymiłowicach, Zrębicach, Krasawie, Biskupicach, Skrajnicy, Gminie Janów, Gminie Mstów

Zarząd Banku przedstawi na Zebraniach Grup Członkowskich sprawy, które bedą przedmiotem obrad Nadzwyczjanego Zebrania Przedstawicieli

Zarząd Banku złoży sprawozdanie z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.

Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Zarząd Banku    


Zmiana czasu pracy placówek Banku 28.05.2015
Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Poczesnej informuje, że od dnia 1 czerwca 2015r. placówki:
 • Oddział Banku w Kamienicy Polskiej
 • Punkt Kasowy w Olsztynie
 • Punkt Kasowy w Nieradzie
 • Punkt Kasowy we Wrzosowej
czynne bedą w godzinach 8:00 - 14:00.
Godziny otwarcia Centrali Banku w Poczesnej pozostają bez zmian tj. 7:30 - 15:30.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zmiana oprocentowania 18.05.2015
Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Poczesnej informuje o zmianie od 18 maja 2015r. oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach klientów indywidualnych oraz rachunkach klientów instytucjonalnych. Powyższa zmiana nastąpiła w związku z obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w dniu 04.03.2015r. stóp procentowych NBP o 0,5 pkt procentowego, w tym stopy lombardowej i stopy redyskonta weksli. Szczegóły oprocentowania od dnia 18.05.2015r.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych 30.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2015 r., Bank Spółdzielczy w Poczesnej wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych debetowych oraz kart płatniczych debetowych business. Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem zapisów obecnych regulaminów do wymogów wynikających z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych.
Wprowadzone od dnia 1 lutego 2015 r. zmiany w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych dotyczą:
 1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
 1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 2. zmieniać kod PIN,
 3. zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy, skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zasady bezpiecznego korzystania z bankowowści elektronicznej 03.11.2014
Przypominamy, że Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Przed zalogowaniem prosimy o weryfikację adresu strony, jej certyfikatu ("zatrzaśniętej kłódki") oraz wszelkich odstępstw w jej wyglądzie.
 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
 3. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane
 4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 5. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
 6. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
 7. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
 8. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    

  Archiwum aktualniości

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax 34 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl